Contact

Op zoek naar een expert? Laat een bericht achter en wij nemen spoedig contact met u op.

Kom langs

Rijksweg Noord 104 Swalmen
(op afspraak)

Bel ons

Dhr. R. Scheffer +31614423969
Dhr. D. Zeelen +31646671596

Mail ons

info@rslbouw.nl​

Facebook

RSL Bouw en Timmerwerken BV

PRIVACYVERKLARING

RSL Bouw en Timmerwerken BV, (hierna RSL), is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie is de Privacy officer

RSL heeft, gezien de aard van de werkzaamheden bestaande uit Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, niet te maken met grootschalige verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft RSL ervoor gekozen om geen Functionaris Gegevensbescherming te benoemen, maar een privacy officer. Deze functie wordt vervuld door de heer R. Scheffer en is te bereiken via het e-mailadres info@rslbouw.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RSL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

RSL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RSL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het doen van aanbiedingen en het uitbrengen van offertes
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 •  

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

RSL maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat RSL bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

RSL verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Cookies of vergelijkbare technieken

RSL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
 •  

RSL vindt het belangrijk om tevreden relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RSL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan kunt u contact op via info@rslbouw.nl Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze privacy officer via info@rslbouw.nl.